Terms and conditions

Handelsbetingelser

Betingelser:

Handelsbetingelser:

Følgende vilkår gælder for alle ydelser og produkter, der bliver solgt og leveret gennem Luise Løt, herunder Level Up med Luise Løt samt LuiseLøt.dk (herefter kaldet ”Luise Løt”). Handelsbetingelserne gælder for enhver opgave, Luise Løt påtager sig, eller leverer.

Serviceydelser:

Luise Løt er formidler og leverandør af coachingydelser, serviceydelser og online produkter. Luise Løt faciliterer personlig udvikling, sparring, rådgivning og opgaveløsning leveret af Luise Løt.

Du erkender, at Luise Løt ikke er en psykolog virksomhed, eller på nogen måde er associeret med læger, psykoterapeuter eller psykologer, og at samtlige serviceydelser, der leveres hos Luise Løt, tilbydes af en ICTA certificeret Master Coach og Trainer, der ikke er psykolog.

Som kunde og bruger af Luise Løt har du mulighed for at købe coaching og andre udviklingsydelser på følgende måder:

Som enkeltstående opgave, på klippekort eller som abonnementsaftale.

Enkeltstående coaching samt klippekort er reguleret af vilkårene i disse handelsbetingelser. Abonnementsaftaler er ligeledes reguleret af vilkårene i disse handelsbetingelser, men er desuden yderligere reguleret i afsnittet “Abonnementsvilkår”.

Pris og betaling:

Hos Luise Løt er serviceydelser og produkter til en fast pris. Dét, skaber størst mulig transparens. Du betaler den på hjemmesiden angivne pris.

Køber du abonnement hos Luise Løt, betales ved ordreafgivelsen.

Når du accepterer et tilbud fra Luise Løt, fremsender Luise Løt en faktura til betaling senest efter 8 dage.

Luise Løt kan give rabat, hvis der er tale om særlige aftaler med samarbejdspartnere. Der vil ligeledes være tale om rabat for abonnementskunder.

Fortrolighed:
Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig bliver behandlet fortroligt, og alt er underlagt tavshedspligt. Oplysninger behandles i dansk rets almindelige regler om persondatabehandling. Læs mere i min privatlivspolitik og omkring håndtering af personoplysninger.

Ansvar:
Luise Løt er ansvarlige over for dig efter dansk retspraksis. Luise Løt kan dog ikke gøres ansvarlige for direkte eller indirekte tab eller følgeskader (herunder tab af data, mistet fortjeneste, avance, driftstab mv.)

Luise Løt er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Luise Løt’s kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan benytte downloadede filer på enhver PC, og benyttelse vil altid forudsætte, at du er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer.

Driftsforstyrrelser eller midlertidige afbrydelser af tjenesten.

Forhold, der udspringer sig af force majeure.

Fortrydelsesret og reklamation:
Når du accepterer et tilbud fra Luise Løt, giver du samtidig samtykke til, at leveringen af din serviceydelse påbegyndes.

Du kan stadig fortryde din bestilling, men vil dog blive opkrævet betaling for den allerede leverede rådgivning eller opgave. Hvis du vil fortryde din bestilling af rådgivning eller opgaveløsning, skal du straks og uden forsinkelse informere Luise Løt herom.

Du kan altid kontakte mig på post@luiseloet.dk

Følgende abonnementsvilkår gælder for dig, som er abonnent, når du tegner en abonnementsaftale hos Luise Løt.
Som abonnent har du adgang til abonnementstjenesten og fordele under de til enhver tid gældende abonnementsvilkår, der følger af disse handelsbetingelser samt abonnement siden. Abonnementernes pris, fordele, indhold mm. vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden på www.luiseløt.dk og kan uden forudgående aftale ændres og/eller bortfalde.

Abonnentens adgang til abonnementstjenesten:
For at kunne tegne et abonnement hos Luise Løt, kræver det følgende oplysninger:
En gyldig e-mailadresse, fulde navn, min. alder er 18 år og evt. CVR-nummer samt andre nødvendige oplysninger.

Når du har tilvejebragt betalingsoplysninger mv., er du oprettet som abonnent, og du modtager en mail med relevante oplysninger for dit valgte abonnement.

For at kunne få adgang til platformen skal du opfylde følgende betingelser:
Du skal være mindst 18 år.
Du skal indestå for, at de oplysninger, du har angivet i forbindelse med registreringen, er sandfærdige og korrekte, og du skal straks informere Luise Løt, hvis disse oplysninger på noget tidspunkt ændres.

Du skal acceptere, at Luise Løt udelukkende tilbyder coaching. Luise Løt er således på ingen måde ansvarlig for eventuelle omkostninger, overtrædelser af lovgivning eller andet ansvar, herunder erstatningsansvar, der måtte følge af, at du benytter eller forsøger at anvende mine serviceydelser.

Du skal sørge for, at du har adgang til en egnet internetforbindelse.

Du må ikke anvende eller lade andre anvende abonnementstjenesten, herunder din brugeradgang til platformen til ulovlige eller upassende formål.

Du skal registrere og opdatere dine oplysninger, såfremt disse ændres i løbet af aftaleperioden.

Abonnentens brug af abonnementstjenesten:
Som abonnent får du en personlig, ikke-eksklusiv og begrænset adgang til brug af abonnementstjenesten. Denne adgang giver udelukkende abonnenten adgang til abonnementstjenesten som beskrevet i disse abonnementsvilkår.

Abonnenten må ikke reproducere, duplikere, kopiere, sælge eller videresælge adgang til abonnementstjenesten eller brug af abonnementstjenesten uden Luise Løt’s skriftlige tilladelse. Abonnenten må ej heller videregive oplysninger til tredjeparter.

Abonnenten må ikke manipulere, eller på nogen anden måde ændre abonnementstjenesten. Abonnenten må ikke oprette websteder, applikationer eller tjenester, der fremtræder som værende forbundne med Luise Løt.

Abonnenten må ikke tilføje indhold til abonnementstjenesten, der overtræder immaterielle rettigheder herunder krænkelser af ophavsretten. Abonnenten accepterer desuden ikke at tilføje noget indhold eller bruge tjenesten på nogen måde, der enten er ulovlig eller i strid med vilkårene i denne aftale.

Luise Løt forbeholder sig retten til at foretage opdateringer, afbrydelser, tilføjelser eller omstruktureringer, midlertidige eller permanente, af enhver funktion tilknyttet platformen og abonnementstjenesten med eller uden varsel, med undtagelse af ændringer, som væsentligt ændrer eller reducerer funktionaliteten af platformen, i hvilket tilfælde Luise Løt skal give abonnenten et varsel på 14-dage. Luise Løt forbeholder sig imidlertid retten til at foretage væsentlige ændringer eller reduktion af funktionalitet, med eller uden varsel, såfremt der er tale om et aktuelt eller forventet brud på sikkerheden, i hvilket tilfælde Luise Løt vil bestræbe sig på at give alle berørte abonnenter besked herom. Enhver brug af abonnementstjenesten efter nogen af ​​de ovennævnte scenarier udgør abonnentens accept af abonnementstjenesten i sin efterfølgende version.

For at beholde optjente niveau kræves fortsat medlemskab. Det betyder, at såfremt abonnenten melder sig ud, starter abonnenten forfra ved ny tilmelding. Indmeldes abonnenten til nedsat pris, er vilkår oplyst før betaling med kort.

Abonnementstjenesten indhold:
Luise Løt udbyder følgende serviceydelser som en del af abonnementstjenesten:

Brugeradgang til platformen, der følger af valgte abonnement.

Adgang til de dokumenter, opgaver og videoer, som følger af valgte abonnement.

Adgang til coaching og online forløb med rabat ud fra valgte abonnement.

Rabatter på opgaver i det omfang det følger af det valgte abonnement.

Bemærk at den/de valgfri(e) ydelser og rabatter ikke kan bruges forud, og kan ikke opspares, såfremt den/de ikke anvendes den indeværende måned. Bemærk ligeledes, at såfremt abonnementet opsiges, og kunden har ydelser til gode pga. førnævnte, kan disse ikke gøres til genstand for tilbagebetaling eller på anden vis udbetaling.

Abonnenten har adgang og brugsret til Luise Løt´s opgaver, videoer og dokumenter. Luise Løt indestår for kvaliteten af indholdet. Luise Løt kan dog ikke gøres ansvarlig for de valg du træffer på baggrund af givet coaching og egenudvikling. Luise Løt er således ikke ansvarlig for hverken direkte, indirekte eller afledte tab, som abonnenten måtte lide som følge af fejlagtig anvendelse af Luise Løt’s indhold. Abonnenten accepterer, at Luise Løt’s tilvejebringelse af opgaver og viden ikke kan sidestilles med psykologisk rådgivning. Abonnenten accepterer, at Luise Løt’s opgaver og indhold ikke er omfattet eller beskyttet af Luise Løt’s forsikring.

Abonnenter som har adgang til (rabat på) coaching, kan modtage telefonisk coaching eller via Skype/Zoom m.m. Abonnenten accepterer, at coaching og sparring, der ydes gennem abonnementet, ikke udgør psykologisk rådgivning, og ikke kan sidestilles med lægelig eller psykologisk rådgivning. Abonnenten accepterer, at den medfølgende coaching og sparring ikke er omfattet eller beskyttet af Luise Løt’s forsikring.

Abonnentens køb af enkeltstående rådgivningsopgaver:
Som abonnent kan du have mulighed for at købe enkeltstående sparring og coaching med rabat. Rabatten afhænger af din abonnementstype. Luise Løt forbeholder sig retten til at ændre rabatterne, dog altid med et varsel på minimum 30 dage. Abonnenten accepterer ikke at kunne anvende rabatkuponer eller andre prisregulerede tilbud, der ikke er omfattet af abonnementstjenesten, ved køb af enkeltstående rådgivningsopgaver.

Mail og kodeord:
Når du registrerer dig og opretter en autoriseret konto på platformen, vil du blive bedt om at angive en gyldig mail og kodeord for at logge ind og anvende abonnementstjenesten.

Kombinationen af mail og kodeord er fortrolige oplysninger, og du må ikke videregive dem til nogen tredjepart. Sker dette, vil du blive blokeret, og kan ikke komme ind på platformen igen. Dit medlemskab bortfalder, og du har ingen krav mod Luise Løt.
Jeg forbeholder mig retten til på ethvert tidspunkt, men med rimeligt varsel, at kræve, at du ændrer dit kodeord. Du accepterer, at en sådan ændring kan forårsage en midlertidig afbrydelse af din adgang til abonnementstjenesten.

Hvis du har mistanke om, at din mail og/eller adgangskode bliver brugt af en anden, skal du straks underrette Luise Løt og ændre din adgangskode. Hvis Luise Løt har grund til at antage, at mail og/eller adgangskode er blevet afsløret eller på anden måde misbrugt, har Luise Løt ret til straks at deaktivere abonnementstjenesten og/eller gøre abonnementstjenesten utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat uautoriseret eller ulovlig adfærd.

Fortrolighed og sikkerhed:
Luise Løt stiller en sikker adgang til platformen til rådighed. Luise Løt vil tilvejebringe funktionaliteter, der:

Faciliterer adgangskode administration af abonnentens brugere.
Kan sende og gemme adgangskoder i et sikkert og krypteret format
Beskytte brugernavn, adgangskoder og andre personlige data på en måde, der følger og overholder gældende regler.

Luise Løt, herunder alle tredjeparter og hosting partnere, vil altid:
Bruge sikre fremgangsmåder til at gemme, administrere og overføre data og indhold.

Gennemføre politikker og procedurer for at forhindre uautoriseret brug af brugernavne og adgangskoder, og vil straks underrette abonnenten ved mistanke om, at brugernavn og adgangskode er gået tabt, stjålet, kompromitteret eller misbrugt.

Abonnenten er ansvarlig for opbevaring af adgangskode, brugernavn og andre legitimationsoplysninger, der giver adgang til tjenesten.

Betaling, tilbagebetalinger, bindinger, prøveperiode og abonnements- og prisændringer:

For at få adgang til de betalte funktioner i abonnementstjenesten, der er tilgængelige fra en konto, skal abonnenten give Luise Løt et gyldigt betalingskort til betaling af abonnements, som beskrevet af Luise Løt på hjemmesiden. Alle priser er inkl. moms for private forbrugere og ekskl. moms for virksomheder, hvilket abonnenten er forpligtet til at betale.

Månedlige og årlige abonnementer betales forud. Betaling opkræves gennem betalingskort.

Luise Løt fortsætter med at trække betaling, indtil abonnenten opsiger abonnementet. Månedlige abonnementer kan altid opsiges til udgangen af måneden. Abonnenten betaler altid måneden ud ved opsigelse. Køber du for 12 måneder - har du opnået rabat. Du kan altid opsige dit abonnement til udgangen af en periode. Du er forpligtet af disse abonnementsvilkår i hele abonnementsperioden.

Alle betalinger er endelige og kan ikke refunderes. Refusion vil ikke blive givet for delvist brugte, ubrugte eller resterende abonnementsperioder.

Alle priser kan ændres ved varsel på 30 dage. Luise Løt meddeler abonnenten om prisændringer enten via mail, som en meddelelse i platformen eller på anden vis, som anses for hensigtsmæssig af Luise Løt. Luise Løt kan dog ændre priserne med kortere varsel, eller uden varsel, hvis vores omkostninger ved at gøre abonnementstjenesten tilgængelig stiger som følge af ændrede skatter, afgifter, valutakursudsving, ændring i priser til tredjemand, beslutninger fra myndighedernes side eller lovændringer eller anden regulering, og prisstigningen af abonnementet svarer til denne stigning.

Aflysning og opsigelse:
Abonnenten kan til enhver tid annullere et abonnement via mail til post@luiseloet.dk, dog under hensyn til vilkårene beskrevet i afsnittet “Betaling, tilbagebetalinger, bindinger og abonnements- og prisændringer”. Af sikkerhedsmæssige grunde kan abonnementstjenesten ikke annulleres på anden vis.

Luise Løt forbeholder sig retten til at suspendere og afbryde leveringen af abonnementstjenesten til en abonnent uden varsel, såfremt abonnentens handlinger og brug af platformen udgør en væsentlig overtrædelse af denne aftale og/eller udgør en sikkerhedsrisiko.

Hvis du har et abonnement, er du forpligtet til straks at betale for den resterende del af abonnementsperioden, selvom Luise Løt opsiger dit abonnement i henhold til disse abonnementsvilkår. Abonnenten anerkender, at Luise Løt har ret til at inddrive gæld på anden vis.

Lovvalg og værneting:
Enhver tvist der udspringer af dit køb gennem Luise Løt samt på platformen eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelser omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for byretten hvor Luise Løt har hjemsted.

Oplysning om klagemuligheder
Du er altid meget velkommen til at kontakte Luise Løt på tlf. 25727276 eller post@luiseloet.dk.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Luise Løt kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive e-mailadresse post@luiseloet.dk.

Ugyldighed
Såfremt en bestemmelse i denne aftale skulle blive erklæret ugyldig eller umulig at håndhæve, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller forhindre håndhævelse af de resterende bestemmelser i aftalen, og anvendelsen af denne bestemmelse skal håndhæves i det omfang, lovgivningen tillader det.

Andre bestemmelser se www.luiseløt.dk

Luise Løt tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Gældende fra december 2020.